IIIT-Allahabad | MHRD Events

    Glimps of M H R D Events at IIIT-Allahabad
International Day of Yoga (21.06.2018)Swachh Bharat Abhiyan (12.06.2018, 17.07.2018, 27.08.2018, 11.09.2018, 14.09.2018, 20.09.2018, 24.09.2018, 02.10.2018, 28.11.2018, 18.12.2018 & 21.01.2019)Ek Bharat Shreshtha Bharat (27.07.2018, 31.08.2018, 25.09.2018, 30.10.2018, 30.11.2018 & 31.12.2018)Gandhi Jayanti Celebration (02.10.2018)